Genel

YüzDolgusu

YüzDolgusu

Yüzdolgusu, yaşlanmanınyüzdekihacimkaybınıtelafietmek, çizgilerivekırışıklıklarıdoldurmak, belirlibölgelerivurgulamakvegenelolarakyüzgörünümünüiyileştirmekiçinkullanılanestetikbirtekniktir. Bu işlem, hyaluronikasitgibivücudunkendidoğalbileşenlerindeneldeedilençeşitlidolgumaddelerikullanılarakgerçekleştirilir.

YüzDolgusuNasılUygulanır?

Yüzdolgusuişlemi, uzmanbirestetikdoktorveyadermatologtarafındangerçekleştirilir. İşlemöncesindehastanınyüzanaliziyapılırvehangibölgelere ne kadardolgumaddesienjekteedileceğiplanlanır. Uygulanacakbölgeyeanestetikkremveyasoğukkompresuygulanarakhissizleştirilir. Dahasonrabelirlenenbölgelere, inceiğneleraracılığıyladolgumaddesienjekteedilir. İşlemsüresi, uygulananbölgeyevekullanılandolgumiktarınabağlıolarakdeğişkenlikgösterebilir, ancakgenellikle 20-60 dakikaarasındatamamlanır.

YüzDolgusuNedenYapılır?

Birçokestetiksorunuçözmekiçinyüzdolgusutercihedilenbiryöntemdir. HacimKaybınınTelafisi: Yaşınilerlemesiyleyanaklar, elmacıkkemiklerivediğeryüzbölgelerihacimkaybedebilir. Bu bölgelerdolguylahacimli hale gelir.

KırışıklıkveÇizgilerinDoldurulması: Alın, gözçevresi, burunkenarlarındanağzauzanançizgilergibiderinleşenkırışıklıkveçizgilerdolguiledoldurularakdahapürüzsüzbiryüzeyeldeedilir.

BelirliBölgelerinVurgulanması: Dudaklar, çenehattıveyaelmacıkkemiklerigibiyüzdekibelirlibölgelerivurgulamakvebelirginleştirmekiçindolgukullanmanınbirbaşkayolu da dudakdolgusuolmasıdır.

YüzDolgusuYaşSınırıNedir?

Yüzdolgusuiçinkesinbiryaşsınırıbulunmamaktadır. Ancakgenellikledolguişlemleri, yüzdekiyaşlanmabelirtilerininbaşlamasıyla, çoğunlukla 30 yaşvesonrasındatercihedilir. Ancak her bireyinyüzyapısı, yaşlanmasüreciveestetikbeklentilerifarklıdır. Dolayısıylayüzdolgusuuygulamasınıdüşünenkişilerinbireyselihtiyaçlarınavebeklentilerinegörebiruzmantarafındandeğerlendirilmesiendoğrusudur.

BotoksNedir? TedavininAmacıNedir?

Botoks, Clostridium botulinum bakterisindeneldeedilenbir protein olan botulinum toksinininticariadıdır. Botokstedavisinintemelamacı, kaslarıngeçiciolarakhareketinikısıtlamaksuretiyleyüzdekimimikkırışıklıklarınıazaltmaktır. Özelliklealın, kaşarasıvegözkenarlarındaki “kazayağı” olarakbilinenkırışıklıklarıntedavisindesıkçakullanılır.

BotoksNasılEtki Eder? Ne AmaçlaKullanılır?

Botoks, enjekteedildiğibölgedekisiniruçlarınaetkiederekkaslarınkasılmasınıgeçiciolarakengeller. Bu, kaslarınrahatlamasınaveüzerindekicildindüzelmesineyardımcıolur. Ayrıcabotoksöylecekırışıklıklarıngörünümüazalır. Botoks, estetikamaçlarınyanısıratıbbiamaçlarla da kullanılır. Migrentedavisi, aşırıterlemesorunununtedavisivebelirlikasspazmlarınıntedavisinde de botoksenjeksiyonlarınabaşvurulabilir.

BotoksKimlereUygulanmaz?

Botoks, oldukçagüvenlibirprosedürolarakkabuledilse de, bazıinsanlaraönerilmemelidir. Botoks’unbileşenlerineveya botulinum toksininealerjisiolankişilerebotoksuygulamasıgenellikleyapılmaz.

  • Botoks, enfeksiyonbulunanbölgelerdeuygulanmamalıdır.
  • Hem hamile hem de emzirenkadınlariçingenellikletavsiyeedilmez.
  • Kasveyasinirbozukluklarıolaninsanlar, özelliklemiyastenia gravis veya Lambert-Eaton sendromugibi.
  • Özler: Yüzden: Enjeenjekişileriçinkişiler

BotoksKullanımAlanlarıNeresidir?

Botoks, estetikvetıbbiolmaküzerebirçokalandakullanılır. Kullanımalanlarışunlardır:

MimikKırışıklıkları: Alın, kaşarasıvegözçevresindekikazayağıkırışıklıkları, botoksenjeksiyonlarıilehafifletilir.

AşırıTerleme: Aşırıterlemeninolduğubölgelere, özelliklekoltukaltınabotoksuygulanarakterbezlerininaktivitesiazaltılır.

Migren: Kronikmigreniolanhastalarda, botoksenjeksiyonlarıbaşağrılarınınsıklığınıveşiddetiniazaltabilir.

KasSpazmları: Belirlikasspazmlarınıtedavietmekiçinbotokskullanılır, özellikleboyunbölgesindekikasspazmları.

ÇeneKitlemesi: Aşırıaktifçenekaslarınınnedenolduğuçenekitlemesinirahatlatmakiçinbotokskullanılır.

Genelolarakbotoksfiyatlarıhakkındabilgialmakiçinhementıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir