Genel

SaçEkimiNedir?

SaçEkimiNedir?

Kellikveyasaçdökülmesisorunlarıyaşayankişileredahakalınvedahasağlıklısaçlarsağlamakiçinyapılanbircerrahimüdahalesaçekimiolarakbilinirvebusaçekimiişlemi, donörbölgedenalınansaçfoliküllerinikellikveyaseyreksaçlıbölgelereaktararaksaçınyenidençıkmasınıveestetikolarakiyileşmesinisağlar.

SaçKöküNedir?

Saçfoliküllerinioluşturankökhücrelersaçkökleridir. Bu kökhücreler, saçteliyenidenoluşmasıvebüyümesiiçingereklidir. Başınarkaveyanbölgeleri, saçdökülmesiolmayanbölgelerolarakbilinir.

SaçYapısıveSaçYapısıÇeşitleriNedir?

Saçınyapısı, onungörünümünüveşeklinibelirler. Saçlarorta, kalınveyainceolabilir. Düz, dalgalıveyakıvırcıksaçlar da saçyapılarınıetkiler. Saçınrengi, uzunluğuveyoğunluğu da yapısındanetkilenir. Herkesinsaçyapısıtercihlerinegörefarklılıkgösterebilir.

Saçekimikimlereuygundur?

Kellikveyasaçdökülmesisorunlarıolanlarsaçekimiyaptırabilir. Bununlabirlikte, saçekimiyaptırmakisteyenkişileriçinbelirlişartlarvardır. Donörbölgesindegenellikleyeterlimiktardasağlıklısaçkökübulunmasıgerekir. Adaylarıngenelsağlıkdurumuvesaçdökülmesininnedeni de dikkatealınır. Saçekimiyaptırmakisteyenler, birplastikcerrahveyasaçekimiuzmanıtarafındandeğerlendirilmelidir.

SaçEkimiYöntemleriNelerdir?

Saçekimi, kelliksorununuçözmekveyenidenbüyümesinisağlamakiçinçeşitliyöntemlerkullanır. Enyaygınsaçekimiyöntemlerindenbazılarışunlardır: Folikülerüniteekstraksiyonu (FUE): Bu yöntemde, saçfolikülleridonörbölgedenayrılarakseyreksaçlıveyakellikolanbölgelereaktarılır. Hızlıiyileşmeve minimal izlerleünlüdür.

FOT (FolikülerÜniteTransplantasyonu): Bu yöntemde, donörbölgedenbirşeritsaçalınırvesaçfolikülleritektekayrılanakadarbuşeritsaçbölünür. Foliküllerdahasonranakledilir. FUT, dahafazlasaçdökülmesiolankişileriçindahaiyidir.

Direct Hair Implantation (DHI): Özelbirmateryaliniçindebulunansaçfoliküllerinindoğrudannaklibuyöntemlegerçekleştirilebilir. Bu yöntem, ekimsırasındasaçkanallarınıaçmakiçingerekenenazişlemiiçerir.

Robotiksaçekimi, bir robot cihazınınsaçfoliküllerinihassasbirşekildealıpnaklettiğiotomatikbirprosedürdür. Bu yöntemsayesindeyüksekdoğrulukvehassasiyeteldeedilebilir.

SaçEkimiNasılYapılır?

Donörbölgesibelirlendiktensonrasaçekimibaşlar. Donörbölgesi, genelliklebaşınarkaveyanbölgelerindebulunanvesağlıklıvekalınolanbölgelerdir. Bu bölgedensaçfolikülleritoplanırvedahaseyrekveyakellikolanbölgelereaktarılır. Nakilişlemi, elleveyaözelbircihazkullanılarakgerçekleştirilebilir. Saçekimigenelliklelokalanestezialtındayapılırve hasta genelliklerahathisseder.

SaçEkimininAvantajlarıNelerdir?

Saçekimininbirçokavantajıvardır. Bunlarşunlardır: KalıcıSonuçlar: Ekilensaçlargenelliklekalıcıdırvedoğalolarakbüyür.

DoğalGörünüm: Saçekimi, doğalsaçyapısınıkorurveestetikaçıdanolumlubirsonuçsağlar.

DüşükBakım: Ekilensaçlar normal saçlargibibakılır; düzenlitıraşveyaözelbakımgerektirmezler.

KendineGüven: Saçekimisonrasısaçyoğunluğuarttığında, hastalarkendinedahagüvenlihissedebilirler.

Bununlabirlikte, saçekimiherkeseuygunolmayabilirvesonuçkişidenkişiyedeğişebilir. Sonuçolarak, saçekimiyaptırmadanöncebiruzmanadanışın.

Hangiaylarsaçekimiiçinuygundur?

Kişiseltercihlervemevsimselfaktörler, saçekimiiçinenuygunaylarıbelirler. Saçekimigenellikle her mevsimdeyapılabilir, ancakbazızamanlardahaiyidir.

Saçekimikışaylarındapopülerdir. Soğukhava, saçderisinitahrişetmesiniönlerveiyileşmeyikolaylaştırır. Saçekimisonrasıbaşınkapatılmasıgerekiyorsa, kışınbereveyaşapkagiymekdahayaygındır.

Saçekimiyazaylarında da yapılabilir, ancakgüneşışığınamaruzkalmaveterlemeriskidahayüksektir. Sonuçolarak, güneştenkorunmakiçinönlemleralmakçokönemlidir.

Saçekimiiçinyaşsınırınedir?

Saçlariçinbelirlibiryaşsınırıyoktur. Saçekimigenellikleergenlikdönemininsonaerdiğiyaklaşık 18 yaşındanitibarengerçekleştirilebilir. Bununlabirlikte, saçekimiiçinenuygunyaşgrubu, saçdökülmesininilerlemediğiistikrarlıbirdönemyaşayankişilerdir. Saçekimi her yaştayapılabilirveyaşlıhastalarda da başarılıolabilir.

Saçekimi ne kadarsürer?

Ekimyapılacaksaçfolikülüsayısına, ekimyapılacakalanınbüyüklüğünevekullanılanyöntemebağlıolaraksaçekimisüresideğişebilir. Saçekimisüresigenelliklebirkaçsaatilebirkaçgünarasındadeğişebilir. Örneğin, FUE yöntemiyleyapılansaçekimiişlemitipikolarakdörtilasekizsaatsürer.

Saçekimisonucu ne zaman görülür?

Saçekimisonuçlarıkişidenkişiyefarklılıkgösterebilir. Bununlabirlikte, ekimdensonrakibirkaç ay boyuncaekilensaçlarsıklıkladökülür. Bu dökülmesürecindensonrasaçfolikülleridinlenirveyenisaçbüyümesibaşlar. Yenisaçlarınızıgörmekiçinaltıila on iki ay beklemekgerekebilir. Bu işlemdensonrasaçlarkalınlaşırvedahadoğalbirgörünümkazanır. İyileşmesürecikişidenkişiyedeğişebilir, buyüzdensabırlıolunvetakipedin.

Saçekimiöncesinasılbirciltbakımıyapılmasıgerekir?

Saçekimiöncesiciltbakımı, işleminbaşarılıolmasınısağlayabilir. Özelliklesaçderisitemizvesağlıklıdır. Saçekimiöncesiciltbakımıiçindikkatealmanızgerekenbazışeylerşunlardır: DengeliBeslenme: Saçderisininiyibirşekildegelişmesiiçindoğrubeslenmeönemlidir. Bol protein, vitamin ve mineral içerenbirdiyet, saçköklerinigüçlendirebilir.

Su Tüketimi: Vücudunyeterincesualması, saçderisidahilolmaküzereciltsağlığıiçinhayatiönemtaşır. İçmesuyunuzuartırın.

AlkolveSigara: Saçekimiöncesindemümkünsealkolvesigarayıtamamenbırakın. Bu maddeleriyileşmeyibozabilir.

CiltTemizliği: Saçderisidüzenliolaraktemizlendiğindeenfeksiyonriskiniazaltır. Saçekimiyapmadanöncesaçderisiniözelbirşampuanveyatemizleyiciileyıkamalısınız.

MakyajveÜrünler: Saçekimindenöncemakyajınızıvesaçürünlerinizikullanmayın. Kimyasallarsaçderisinizararverebilir.

SaçEkimiSonrasıSaçNasılYıkanır?

Saçekimisonrasısaçyıkamayapmak son dereceönemlidir. Saçekimisonrasıbirsüresaçınızıyıkamayın. Bununnedeni, yeniekilensaçkökleriningüçlendirilmesidir. Bununlabirlikte, doktorunuzuntavsiyelerineuymanızgerekir. Saçekimisonrasıdoktorunuztarafındanbelirlenensüresonundasaçyıkamayabaşlayın.

ÖzelŞampuanKullanımı: Doktorunuzadanışarak, saçderisininazikçeyıkayın.

Nazikbirşekildeşampuanlayın: Saçderisiniovuşturmadanveyamasajyapmadanyıkayın.

Durulama: Şampuandansonrayavaşçahavluylakurulayın.

İlk yıkamadansonradoktorunuzuntavsiyelerineuyun. Kişininihtiyaçduyduğuveyapılanişlemintürünebağlıolarak, saçekimisonrasıbakımfarklıolabilir.

SaçEkimiFiyatları

Saçekimiişleminintürü, ekileceksaçköküsayısı, klinikveyadoktorundeneyimivecoğrafikonumsaçekimifiyatlarıetkileyenfaktörlerdenbazılarıdır. Kişiselleştirilmişbirteklif, saçekimimaliyetinibelirlemelidir. Birsaçekimiuzmanıylakonuşmak, potansiyelmaliyetleriöğrenmekvebir plan yapmakiçinçokönemlidir.

 

https://www.smilehairclinic.com/sac-ekimi/Dahafazlabilgiiçin tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir