Genel

Diz Artroskopisi

Diz Artroskopisi

Diz artroskopisi, diz eklemine ince bir kamera (artroskop) yerleştirilerek minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. İşlem sırasında, doktor eklemin iç yüzeyini büyük bir ekranda inceler. Bu teknoloji, hastalıklı veya hasarlı dokuların teşhisi ve tedavisi için kullanılabilir. Diz artroskopisinin en büyük avantajı, büyük kesikler yapmadan ekleme müdahalesini gerçekleştirebilmesidir. Bu, iyileşmeyi hızlandırır ve sorunların ortaya çıkmasını önler. Bu, kamera gibi özel aletlerle de yapılabilir.

Diz Artroskopisi Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Dizde ağrı, şişlik veya hareket kısıtlılığı gibi belirtiler gösteren hastalar için diz artroskopisi yapılabilir. Yaralanma, aşırı kullanma veya dejeneratif eklem hastalıkları bu belirtileri genellikle ortaya çıkarır. Aynı zamandadiz artroskopisiözellikle menisküs yırtılmaları, ön çapraz bağ yaralanmaları ve kartilaj hasarları gibi belirli diz sorunlarının teşhisi ve tedavisi için sıklıkla önerilir. Bu prosedür ayrıca diz içinde serbest cisimlerin varlığını belirlemek veya kıkırdak hasarının derecesini belirlemek için kullanılabilir.

Diz Artroskopisi Faydaları

Diz artroskopisininçoksayıdafaydasıvardır. Minimal İnvaziv: Gelenekselaçıkcerrahiyegöredizartroskopisiçokküçükkesiklerkullanılarakdahaazinvazivdir.

Daha Hızlıİyileşme: Doku hasarıdahaazolduğundaniyileşmegenellikledahahızlıgerçekleşir. Hastalarkısasürede normal hayatlarınadönebilirler.

Daha Az KomplikasyonRiski: Minimal invazivyöntemveküçükkesikler, enfeksiyonvediğerkomplikasyonlarınriskiniazaltır.

Doğru Teşhis: Doktor, artroskopikbirkamerakullanarakekleminiçinigerçekzamanlıolarakinceleyebilir.

EtkiliTedavi: Artroskopikyöntemler, birçokdizsorununuetkilibirşekildetedaviedebilirvehastanınyaşamkalitesiniiyileştirebilir.

Sonuçolarak, dizartroskopisi, modern ortopedicerrahisininsunduğuyenilikçiyöntemlerdenbiridirve hem tanı hem de tedaviiçinçokfaydalıdır. Bu işlemidüşünenkişiler, avantajlarıvedezavantajlarıhakkındadahafazlabilgiedinmekiçindeneyimlibirortopedicerrahıziyaretetmelidir.

Omuz Yırtığı Neden Olur?

Omuzyırtığı, omuzkaslarındave rotator manşettendonlarındameydanagelenyırtılmaveyahasardır. Bu yırtıklarınçeşitlinedenlerivardır. Aşırıkullanım: Aynıhareketisıksıkyapmak, omuzkaslarınıvetendonlarıaşırıderecedezorlayabilir. Sporcular, boyacılarveinşaatişçileributüryaralanmalaradahaaçıktır.

AkutYaralanmalar: Düşmeler, doğrudandarbelerya da ani hareketleromuzunuzuyırtabilir.

Zamanlatendonlarınvekaslarınelastikiyetiazalır. Bu nedenle, rotator manşetyırtıklarınındahayaşlıinsanlardadahasıkgörülmesimümkündür.

OmuzBölgesindekiKireçlenme: Kireçlenme, tendonlarızayıflatabilirveyırtılmariskiniartırabilir.

Omuz Yırtığının Belirtileri Nelerdir?

Omuzyırtığısemptomlarıkişidenkişiyedeğişebilir, ancakenyaygınlarışunlardır: Ağrı: Özelliklegeceyatarkenkolunuzukaldırdığınızdaya da arkayadoğruhareketettirdiğinizdeağrıhissedebilirsiniz.

Zayıflık: Omuzyırtıldığındagüçveyagüçkaybıhissedebilirsiniz.

HareketKısıtlılığı: Omzunuzu tam olarakhareketettirememeya da belirlihareketleriyaparkenzorlanmadurumu.

GıcırdamaveTakılma: Omuzuhareketettirirkentakılmaveyagıcırdamahissi

Omuz Yırtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Omuzhareketlerini, gücünüveağrılıbölgelerinideğerlendirmekiçinfizikselmuayeneyapılır.

Röntgen: Röntgen, kemiklerdekianormallikleribulmakiçinkullanılabilir, ancakyırtıklarıdoğrudangöstermez.

ManyetikRezonansGörüntüleme (MRG): MR görüntüleme, omuzdakiyumuşakdokularınayrıntılıbirgörüntüsünüsağlarveyırtığınboyutu, yeriveciddiyetihakkındabilgiverir.

Ultrason: Tendon yırtıklarınıgörmekiçinkullanılabilir. Bu yöntemkolayvehızlıdır.

Sonuçolarak, hem sporcular hem de genelhalkomuz yırtığıilekarşıkarşıyadırveomuzyırtığıteşhisiveuyguntedavisi, uzunvadelisorunlarıönlemekvefonksiyonuenkısasüredegerikazanmakiçinçokönemlidir. Bu belirtilerlekarşılaşankişilerinbirortopediuzmanınagitmesitavsiyeedilir.

Donuk Omuz Tanısı Nasıl Konur?

Donukomuz, omuzunhareketedilebilirliğiningiderekazalmasıylatanımlanır. Hastanınfizikselmuayenesininvetıbbihikayesininardındanbirortopediuzmanıtanısınıyapar. Bu muayenesırasındadoktor, omuzunhareketedilebilirliğinideğerlendirir. Ek olarak, görüntülemetestleriolarakröntgenveyamanyetikrezonansgörüntüleme (MRG) kullanılabilir. Bununlabirliktedonuk omuztipikolarakkliniksemptomlaryoluylateşhisedilir, bunedenlebutestlergenelliklediğerolasısorunlarıdışlamakiçinyapılır.

Donuk Omuz Nasıl Meydana Gelir?

Donukomuz, omuzkapsülününkalınlaşmasıvedaralmasısonucundaortayaçıkar. Omuzeklemini saran bağdokularıomuzkapsülünüoluşturur. Donukomuzunnedenitipikolarakbilinmemektedir, ancakbazı risk faktörlerivardır. Donukomuz, uzunsürelihareketsizlik, omuzameliyatı, diyabetveyakalphastalığıvetiroidsorunlarıgibibirçoknedendenkaynaklanabilir. Ek olarak, 40 yaşındanbüyükkadınlardadahayaygınolduğugösterilmiştir.

Donuk Omuz Nasıl Tedavi Edilir?

Donukomuztedavisininuygulanması, semptomlarınşiddetinevesüresinebağlıolarakdeğişiklikgösterebilir. AğrıKesicilerve Anti-inflamatuarİlaçlar: NSAID’lerağrıveağrıyıazaltabilir.

Fizik Tedavi: Omuzlarınhareketkabiliyetiniartırmakiçingermevegüçlendirmeegzersizleriyapılır.

Steroid Enjeksiyonları: Kortikosteroidlerağrıveinflamasyonuhızlaazaltabilir.

OmuzManipülasyonu: Hasta anestezialtınaalındıktansonradoktorunuzomzunuzuzorlahareketettirebilir. Bu, omuzlarınsertdokularınıgevşetmeyeyardımcıolabilir.

CerrahiYöntemler: Omuzkapsülündekisertdokular, diğertedaviyöntemlerineyanıtvermemesidurumundaartroskopikcerrahikullanılarakkesilebilir.

Donukomuzunzararlısonuçlarınıazaltmakiçinerkentanıvetedaviçokönemlidir. Semptomlarıolanlarınbirortopediuzmanınabaşvurmalarıtavsiyeedilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir